Quản lý đơn hàng

Phần "Orders" cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các loại dữ liệu khác nhau liên quan đến đơn hàng của bạn.

Bạn có thể theo dõi các số liệu sau:

- Danh sách các đơn đặt hàng của bạn cho mỗi mục;

- Nguồn lưu lượng của đơn đặt hàng;

- Tài liệu tham khảo đặt hàng của bạn;

- Ngày mà nó được đặt;

- Chi tiết của khách hàng như tên và địa chỉ email của anh ấy;

- Trạng thái của đơn đặt hàng (cho dù nó đã được thanh toán hay chưa);

- Items = Mặt hàng: chi tiết của đơn hàng như loại sản phẩm và số lượng mua;

- Nước xuất xứ;

- Theo dõi: tình trạng giao hàng;

- Lợi nhuận mà bạn đã kiếm được với mỗi đơn hàng được đặt;

- Cột «Marketings» cho bạn biết khách hàng có đồng ý hay không khi nhận được khuyến mại từ bạn;

- Các chi tiết đầy đủ của đơn đặt hàng của bạn.

Xin lưu ý rằng nếu nguồn của đơn hàng là Third Party Marketplace hoặc Affiliate Program bạn sẽ không thể xem chi tiết của khách hàng.

Để tìm hiểu cách quản lý đơn hàng của bạn, bạn có thể xem video hướng dẫn của chúng tôi: 

Vous n'arrivez pas à trouver ce que vous cherchez ?

Contactez-nous