Làm thế nào để thêm các sản phẩm hiện có vào một cửa hàng cụ thể?