Thuế và doanh thu

Bạn phải khai báo doanh thu của mình tuân thủ luật pháp và các yêu cầu áp dụng tại quốc gia của bạn.

Xin lưu ý về sự khác biệt về luật pháp và các yêu cầu nếu bạn hoạt động như một công ty hoặc cá nhân.

Bạn có trách nhiệm báo cáo số tiền xuất chi của mình, theo yêu cầu của pháp luật. Đồng thời, bạn chịu trách nhiệm về thuế thu nhập đối với bất kỳ khoản tiền nào được thực hiện từ các chiến dịch Teezily.

Nếu lợi nhuận bạn nhận được chỉ là "một lần" hoặc một khoản nhỏ, Teezily mời bạn liên hệ với dịch vụ thuế của bạn để tìm kiếm khả năng khai báo đây là thu nhập đặc biệt.

Vous n'arrivez pas à trouver ce que vous cherchez ?

Contactez-nous