Pending earning là gì và khi nào tôi sẽ nhận được chúng?

Pending earning = Thu nhập đang chờ xử lý là tất cả lợi nhuận được tạo bởi các chiến dịch của bạn trong khi chúng vẫn đang chạy. 24 giờ sau khi chiến dịch của bạn kết thúc, thu nhập đang chờ xử lý sẽ trở thành thu nhập phải trả. Thời gian để thanh toán của bạn được xử lý khác nhau tùy thuộc vào ngân hàng của bạn. Ngoài ra, bạn có thể liên kết tài khoản PayPal của mình để nhận khoản thanh toán ngay lập tức.

Vous n'arrivez pas à trouver ce que vous cherchez ?

Contactez-nous