Pending earning là gì và khi nào tôi sẽ nhận được chúng?