Làm thế nào tôi có thể ẩn tên cửa hàng?

Để ẩn tên cửa hàng, vui lòng nhấp vào “Details", tại tab “Storefront " và sau đó bạn có thể tắt tiêu đề hiển thị trên tiêu đề của cửa hàng.

Vous n'arrivez pas à trouver ce que vous cherchez ?

Contactez-nous