Kết nối với các công cụ marketing

Nhằm giúp bạn quảng cáo và theo dõi chuyển đổi của các chiến dịch, bạn có thể kết nối các công cụ marketing với tài khoản Teezily của mình: To help you advertise and track your campaign, you can connect your Marketing tools to your admin:

- Để kết nối Facebook pixel với tài khoản Teezily Admin, hãy truy cập vào trang [Facebook Pixel Setup]

- Để kết nối với tài khoản Google Analytics, hãy truy cập vào trang [Google Analytics Tracking ID Setup]

- Ngoài ra, bạn cũng có thể kết nối Snapchat Pixel và Pinterest Pixel với tài khoản Teezily Admin, theo hướng dẫn tại blog cua Teezily.

Vous n'arrivez pas à trouver ce que vous cherchez ?

Contactez-nous